Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 26/35 

9. Ouderbetrokkenheid

School en thuis lijken gescheiden werelden, maar voor onze leerlingen, dus ook uw kind, liggen ze vaak in elkaars verlengde. Daarom is het in het belang van uw kind dat er een hecht contact is tussen u als ouder(s) en wij als school. Dat contact zal duidelijk anders zijn dan op de basisschool. Veel contactmomenten zijn gepland volgens een vaste agenda. Dit gebeurt om organisatorische redenen, en ook omdat het past bij een onderwijsfase waarin uw kind op weg is naar zelfstandigheid en volwassenheid. Des te belangrijker is het om de drempel naar de school zo laag mogelijk te houden. Wij willen daarom een open sfeer creëren waarin u als ouder niet aarzelt om contact op te nemen. Omgekeerd verwachten wij ook van u dat u openstaat voor een gesprek over het functioneren, het gedrag of de schoolprestaties van uw kind.

Contact met de mentor
De mentoren staan de leerlingen met raad en daad bij. Zij zijn hun én uw eerste aanspreekpunt. Tijdens het ouderspreekuur na uitgave van de rapporten kunt u met de mentor over de voortgang van uw kind praten. Uiteraard kunt u de mentor zelf ook bellen of mailen (zie overzicht mentoren op de site) om een afspraak te maken.

Ouderavonden
Regelmatig organiseren we ouderavonden. Bijvoorbeeld na het uitdelen van de rapporten of bij de keuze voor een bepaalde opleidingsrichting of het vakkenpakket. Aan het begin van ieder schooljaar is er per leerjaar een kennismakingsavond voor ouders. Op deze avond ontvangt u nuttige informatie om het schooljaar goed te laten verlopen en kunt u kennismaken met het docententeam en met andere ouders.

Maandelijks verschijnt er een oudernieuwsbrief waarin diverse activiteiten worden aangekondigd. In de eerste nieuwsbrief vindt u de informatie over de ingeplande ouderavonden en andere belangrijke data.