Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 26/40 

6.2 Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB)

Om ervoor te zorgen dat de schoolkosten zo transparant mogelijk zijn voor ouders, wordt ieder schooljaar een VOB samengesteld per leerjaar/opleiding. We proberen deze bijdrage tot een zo laag mogelijk bedrag te beperken. De hoogte en samenstelling van de VOB wordt met de oudergeleding van de MR besproken.

Overeenkomst
U ontvangt van de school een overeenkomst met een specificatie van de kosten en de inning. U kunt door ondertekening aangeven waar u wel en niet mee akkoord bent. Het betreft hier een vrijwillige bijdrage.

Noodzakelijke schoolkosten
Uw VOB wordt ook gebruikt voor specifieke beroepskleding en opleiding gerelateerd materiaal (aangegeven met een * in het overzicht). Deze kosten zijn veelal nodig vanwege veiligheidseisen (leersituaties binnen en buiten de school, bijv. stages). Het blijft een vrijwillige bijdrage.

Mocht het betalen van deze kosten voor u een belemmering vormen, dan kunt u een beroep doen op de reductie/kwijtscheldingsregeling. Daarvoor kunt u bij de schoolleiding terecht. Ouders uit Amsterdam kunnen ook een beroep doen op de speciale scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam (zie hiervoor paragraaf 6.4).

Betaling
Bij voorkeur betaalt u de vrijwillige ouderbijdrage op de bankrekening van de school. Het rekeningnummer is NL38 INGB 0655 0153 10 ten name van Hubertus & Berkhoff te Amsterdam.

Overzicht VOB 2018-2019

Activiteiten schooljaar 2017/2018klaskosten
Artisalleen klas 1€ 10,00
Kerstvieringalleen klas 1€ 10,00
Walibiklas 1 & 2€ 35,00
Bijdrage Ouder- en Leerlingenraadvoor alle klassen€ 10,00
Bijdrage voor TTO leerlingenklas 1 en 2 TTO€ 80,00

Deze informatie kun je vinden op onze website, bij Ouders / kosten.