Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 21/40 

5.2 Ouder- en leerlingbetrokkenheid

Meepraten en meebeslissen over onderwijszaken vinden wij op de Hubertus & Berkhoff belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. In april 2016 is voor het VOvA een nieuw medezeggenschapsstatuut vastgelegd. Nieuw daarin is een deelraad per schoollocatie. In deze deelraad zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd . Alle onderwerpen die betrekking hebben op de school en waar de leden advies- en/of instemmingsrecht op hebben, komen in de deelraad aan bod. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen zijn op te vragen bij de schooldirecteur.

Naast de medezeggenschap hebben wij op school ook nog een leerlingenraad en een ouderraad.

Ouderraad
De ouderraad vertegenwoordigt de ouders. Zij bespreekt alles wat kan en nodig is om de belangen van leerlingen en ouders te behartigen. Regelmatig overlegt de ouderraad met de schoolleiding. Meer informatie is verkrijgbaar bij de schooldirecteur; dhr. R. Versteeg.

Leerlingenraad
De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. Een leerlingenraad kan verschillende taken hebben:

  • Meedenken en meepraten over zaken die de belangen van de leerlingen betreffen.
  • Organiseren van activiteiten voor leerlingen samen met leerlingen, zoals schoolfeesten en bijeenkomsten.
  • Meedenken over het beleid van de school.

Contactpersoon is mevr. S. de Vink

Wat doet de leerlingenraad?
De taak van de leerlingenraad is het opkomen voor de leerlingen. Leerlingen kunnen naar ons toekomen als ze iets niet bevalt of graag veranderd zien worden. Dan kijken wij of we ze kunnen helpen. Als er iets geregeld moet worden gaan we in gesprek met de schoolleiding of andere mensen. We komen ongeveer één keer per drie weken bij elkaar.

Wie zitten er in de leerlingenraad?
Het is de bedoeling dat uit elke klas minimaal één leerling vertegenwoordigd is in de leerlingenraad. In de klassen worden verkiezingen gehouden om een vertegenwoordiger te bepalen. Heb je vragen, kom gerust bij een van ons langs. De leden van de leerlingenraad komen te staan op onze website, www.hubertusberkhoff.nl, en klik op leerlingenraad.