Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 16/40 

4.1 Hoe begeleiden wij de leerlingen?

Iedere leerling heeft recht op hulp en begeleiding. Wat en hoe, dat kan voor elke leerling anders zijn. In het eerste leerjaar moet je wennen aan de overgang van de basisschool: een nieuwe groep, nieuwe vakken, nieuwe leraren en een nieuw gebouw. Maar ook daarna blijven we je helpen: bij het leren zelf, bij studiekeuzes en ook bij meer persoonlijke vragen..

De mentor
Iedere leerling heeft een eigen mentor en in klas 1, 2 en 3 ook een duo mentor. Met je mentor heb je in de praktijk het meest te maken. Je kunt ook zelf het initiatief nemen, als er iets is. De mentoren onderhouden voor de school ook de contacten met de ouders. De mentor beschikt over al je gegevens en is het eerste aanspreekpunt voor jou en ouders. Speciale mentorlessen helpen je om een goede studie aanpak te ontwikkelen. Je leert:

 • huiswerk goed te noteren in je agenda
 • leerwerk regelmatig te herhalen
 • een goede methode voor het uit het hoofd leren
 • een goede methode voor het leren van teksten
 • je goed voor te bereiden op proefwerken
 • omgaan met Magister
 • wat een veilig pedagogisch groepsklimaat is

Daarnaast bespreekt de mentor regelmatig de gang van zaken, soms met de gehele klas, dan weer met een groepje of met een leerling afzonderlijk. Hij praat over de resultaten in de verschillende vakken, de relatie met leraren en klasgenoten, problemen op school of thuis. Als je speciale ondersteuning nodig hebt, schakelt de mentor de zorgcoördinator in.

Heeft u als ouder de behoefte om iets te vragen aan de mentor van uw kind, neemt u dan zo snel mogelijk via de telefoon of via mail contact op. Een overzicht van de mentoren vindt u op onze website.

Mediators
Op onze school hebben we, per eerste klas, twee leerlingen die zichzelf mediator mogen noemen. Zij hebben hier een speciale opleiding voor gevolgd. Ze zijn er om te helpen met de problemen die de 1e klassers kunnen hebben. Vaak is de drempel om je probleem met iemand te bespreken lager als je bij andere (oudere) leerlingen terecht kunt. De namen van onze mediators vind je op onze website.

Hulp bij het leren
Problemen met lezen, schrijven of rekenen zijn meestal op de basisschool aan het licht gekomen, maar niet altijd. Daarom worden onze eersteklassers aan het begin van het nieuwe schooljaar getest. Op basis van de testuitslag wordt er, voor leerlingen die een leerachterstand hebben, een plan van aanpak gemaakt, die met de ouders wordt besproken en waarbij dan aandacht is voor lees- of rekenachterstand of voor andere problemen. Maar ook als je onder té grote spanning naar een profwerk of examen toeleeft, kun je trainingen krijgen waarin je leert om kalmer en dus beter met de situatie om te gaan.

Onze school is er niet alleen om vakken te leren en een diploma te halen. Je maakt ook een persoonlijke ontwikkeling door. Als hierbij problemen zijn, kunnen wij met jou naar een oplossing zoeken.

Rots en Water
Rots en Water is een antipest-programma met een breed pedagogisch perspectief. Het is simpel gezegd een cursus waarbij je leert om voor jezelf op te komen en hoe en wanneer je dat het beste kan doen. Je leert hoe je conflicten kunt oplossen zonder dat het probleem groter wordt. Soms moet je jezelf afsluiten voor anderen en soms moet je juist luisteren naar anderen. Soms moet je Rots zijn en soms moet je Water zijn.
Het geeft niet alleen meer verbondenheid in de klas maar ook een referentiepunt om over gedrag te reflecteren. Leerlingen zijn na de cursus beter in staat om over hun eigen gedrag en de consequenties daarvan na te denken.
Alle kinderen uit de eerste klas hebben een half jaar lang 1 uur R&W per week. Dit doen we 20 weken lang en we ronden het af door een houten plank door te slaan.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij dhr. Bosch, dhr. Molenaar of mevr. de Vink.

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator zorgt voor ondersteuning aan de mentoren. Hij wordt ingeschakeld door de mentor als er speciale hulp nodig is.

Onze zorgcoördinatoren zijn: 
Dhr. K. Buskermolenk.buskermolen@hubertusberkhoff.vova.nl
Mevr. C. Mulderc.mulder@hubertusberkhoff.vova.nl

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon behandelt persoonlijke en vertrouwelijke zaken, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie of andere vormen van gedrag die we niet toestaan. Iedereen die daar last van heeft, kan naar de vertrouwenspersoon.

Onze vertrouwenspersonen zijn: 
Dhr. F. Gransjeanf.gransjean@hubertusberkhoff.vova.nl
Mevr. S. de Vinks.dvink@hubertusberkhoff.vova.nl

De decaan
De decaan ondersteunt bij de keuze van vakkenpakketten, voor een sector of beroepsrichting of voor een vervolgopleiding. Ook ouders kunnen een beroep op hem doen. Bij moeilijke vragen hebben de decanen toegang tot gespecialiseerde informatie.

Onze decaan is: 
Dhr. G.J.A. Sneekesg.sneekes@hubertusberkhoff.vova.nl

De remedial teacher
De remedial teacher onderzoekt leerlingen op lees- en schrijfproblemen en helpt ook bij andere vormen van leerachterstand.

Onze remedial teachers zijn: 
Mevr. A. Benlmouaza.benlmouaz@hubertusberkhoff.vova.nl
Mevr. I. Dragti.dragt@hubertusberkhoff.vova.nl
Dhr. B. Laarmanb.laarman@hubertusberkhoff.vova.nl

Leer Weg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)
Leerlingen met een zogeheten LWOO-profiel op het gebied van reken- en taalachterstand of sociaal-emotionele problematiek krijgen op onze school extra ondersteuning. Deze ondersteuning komt tot uiting doordat het onderwijs als volgt wordt gegeven:

 • kleinere groepen met gemiddeld 16 tot 19 leerlingen
 • er wordt gewerkt met individuele handelingsplannen
 • steunlessen voor rekenen, taal of faalangst
 • mentorbegeleiding
 • zeer regelmatige voortgangsbespreking

Hulp bij persoonlijke problemen
Wanneer je persoonlijke problemen hebt, kun je die met je mentor bespreken. Soms zal deze adviseren contact met de vertrouwenspersoon op te nemen. Uiteraard kun je dat ook meteen zelf doen. Het is de taak van een vertrouwenspersoon om te helpen problemen te voorkomen, om problemen die gesignaleerd zijn te verhelderen, om hulp te bieden, en zo nodig te verwijzen naar externe specialisten.

Interne zorgstructuur
Binnen de school bestaat de zorgstructuur uit de mentor, zorgcoördinator, coördinator onder -en bovenbouw, ouder- en kindadviseur en de begeleider passend onderwijs. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen en houdt de ontwikkeling van leerlingen in de gaten. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft die de mentor niet kan bieden overlegd de mentor met de zorgcoördinator. Deze zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning worden ingezet. Binnen de school is naast een ouder- en kindadviseur ook een Begeleider Passend Onderwijs van Altra aanwezig.

Externe zorgstructuur
Soms heeft een leerling meer hulp nodig dan de school zelf kan bieden. In het zorg -adviesteam (ZAT) wordt besproken welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft en of een verwijzing naar jeugdhulp of boven schoolse voorzieningen nodig is. Het ZAT bestaat uit: Leerplichtambtenaar, jeugdarts, ouder- en kindadviseurs, zorgcoördinator.

Wat doet een ouder- en kindadviseur?
Een ouder- en kinderadviseur kijkt samen met de leerling en/of ouder(s) wat er nodig is. Soms is een gesprek voldoende, soms is het nodig om samen een plan te maken. De ouder- en kinderadviseur kan leerling en ouder(s) helpen met tips, gesprekken of een training. Als het nodig is, kan zij ook anderen in het gezin ondersteuning bieden.
De ouder- en kindadviseurs maakt deel uit van een Ouder- en Kindteam. Daarin werken ouder- en kindadviseurs vanuit verschillende organisaties, met allemaal hun eigen expertise. Hierdoor is er in het team veel kennis en ervaring beschikbaar. In het team zitten ook een jeugdarts en jeugdpsycholoog die kunnen meedenken of ingeschakeld kunnen worden voor een korte behandeling.

Spreekuur op school
Om goed bereikbaar te zijn, houden de ouder- en kinderadviseurs spreekuur op school. Zij zijn onafhankelijk van school en gaan vertrouwelijk om met informatie. Als leerling en ouder(s) het goed vinden, werken zij wel samen met school. Zo worden onderwijsondersteuning en zorg goed op elkaar afgestemd.

GGD Gezondheidsonderzoek
Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt de gezondheid van leerlingen in de tweede en vierde klas onderzocht. Dit onderzoek wordt georganiseerd en uitgevoerd door de jeugdverpleeg-kundige. Zij neemt de vragenlijsten af en voert (samen met de jeugdarts) gesprekken met leerlingen over hun gezondheid en welzijn. Ook kortdurende begeleiding bij lichte gezondheidsproblemen behoort tot haar taak. De jeugdarts biedt begeleiding bij verzuim door ziekte. Meisjes worden in het jaar dat zij 13 worden, opgeroepen voor de HPV-vaccinatie.

Contact Ouder- en Kindteam
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken? Meer informatie: www.oktamsterdam.nl.
Ouder- en kindadviseur: Mw. Heleen Knopper, 06-46427303 of h.knopper@oktamsterdam.nl.,
Jeugdarts: Mw. E. Goorhuis, 06-12978640 of egoorhuis@ggd.amsterdam.nl
Jeugdverpleegkundige: Mw. L. Harzing, 06-23370578 of lharzing@ggd.amsterdam.nl