Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 11/40 

3.4 Cijfers, rapporten en overgang

Van vmbo 1 naar vmbo 2
Als je cijfers, naast gedrag en inzet, voldoende zijn ga je over. Iedere leerling wordt individueel besproken in de rapportvergadering. De uitslag van de rapportvergadering is altijd bindend.

Van vmbo 2 naar vmbo 3
Ook hier zijn je gedrag- en inzet cijfers van groot belang, maar je cijfers voor de vorderingen gaan nu een grotere rol spelen. Ook hier wordt iedere leerling individueel besproken in de rapportvergadering. De uitslag van de rapportvergadering is altijd bindend.

Determinatie
Je krijgt van klas 2 naar 3 een advies mee m.b.t. basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Voor het krijgen van een kader advies dient het rapport voor alle examenvakken gemiddeld een 7 of hoger te staan.

Voor de niveaubepaling aan het eind van klas 2 worden de volgende gegevens meegenomen:

  • Advies basisonderwijs
  • Rapport leerling in het totaal
  • Advies docenten n.a.v. eigen resultaten, observaties en vak vorderingen.
  • Resultaten van de testen Diataal / Diarekenen
  • Gemiddeld cijfer

Hieruit wordt een bindend advies naar de ouders toe gemaakt. Indien ouders zich niet kunnen vinden in het advies van de school, kunnen zij een gemotiveerd verzoek tot herziening indienen bij de directie.
Op grond hiervan wordt een bindend advies gegeven aan de leerling en de ouders. Indien men zich niet kan vinden in het advies van de school, kan men een gemotiveerd verzoek tot herziening indienen bij de directie.

Het derde en vierde jaar (Examen)
Het derde en vierde leerjaar vormen samen de examenperiode. Het examen is verdeeld in drie delen:

  • een centraal praktijk examen (HBR) klas 3
  • een schoolexamen (bestaande uit toetsen die je in het derde en vierde jaar maakt)
  • een centraal examen (ter afsluiting), klas 4

De inhoud van het schoolexamen staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vermeld. Dit wordt gepubliceerd op de website.

Van vmbo 3 naar vmbo 4
De onderdelen van het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor de derde klas
moeten voldoende worden afgesloten. Indien dit niet het geval is, ben je een bespreekgeval. We gaan dan met alle docenten bespreken of je wel of niet over kan gaan.

Ter verduidelijking: er wordt gekeken op dezelfde wijze als bij het examen. Er mogen wel onvoldoendes op het rapport staan, maar niet in het beroepsgerichte gedeelte. Ook moet de onvoldoende zijn gecompenseerd. Bijvoorbeeld tegenover een 5 moet een 7 staan, tegenover een 4 (met uitzondering van Nederlands) een 8.

Gymnastiek en CKV tellen in deze beoordeling mee, omdat dit ook examenvakken zijn. Het vak maatschappijleer wordt in het derde leerjaar afgesloten. Hiervoor moet als eindoordeel een voldoende staan, anders kan je niet over naar vmbo 4. Het kan zijn dat je een extra opdracht krijgt om alsnog naar vmbo 4 te kunnen. De uitspraak van de lerarenvergadering is bindend.

Eind derde klas wordt het beroepsgerichte deel afgesloten met een landelijk examen. In het vierde jaar bieden wij vak verdiepende keuzemodules aan.

Keuzedelen 4e jaar

Kies je voor de keuken 
 Keuken specialisatie (HBR)
 Grand café/Traiteur (HBR)
 Patisserie (HBR)
 Bijzondere keuken (HBR)
Kies je voor het restaurant 
 Gastheer specialisatie (HBR)
 Traiteur restaurant (HBR)
 Ondernemer (E&O) Kader
 Facilitair (HBR) Basis
 Keuken specialisatie (HBR)
Kies je voor bakken 
 Brood en banket specialisatie (HBR)
 Patisserie (HBR)
 Siervakken /Traiteur (HBR)
 Voeding, hoe maak je het/van akker tot bakker (Groen)
Kies je voor recreatie 
 Evenementen (HBR)
 Gastheer specialisatie (HBR)
 Webshop (E&O)
 Ondernemer (E&O)

Wat moet je doen voor het schoolexamen?
Het derde en vierde leerjaar bestaan uit 6 perioden. In periode 1 t/m 6 wordt het schoolexamen afgenomen. Zoals we al zeiden: dat schoolexamen bestaat uit de toetsen die je tijdens het derde en vierde jaar maakt. Hierna volgt het landelijke centraal examen. Het centraal examen voor het beroepsgerichte programma bestaat uit een praktisch examen, in het derde jaar en een schriftelijk examen met een proeve van bekwaamheid in het vierde jaar.

Hoe behaal je een diploma?
Met het centraal examen sluit je de vmbo-opleiding af en het is dus logisch dat je eigenlijk alles uit het derde en vierde leerjaar moet weten. Op dit moment lijkt dat je vast nog erg moeilijk, maar als het goed is kan je door herhaling en oefening genoeg leren om te slagen. Het betekent wel dat je vanaf het begin in de derde klas goed mee moet doen in de les. De cijfers van het derde en het vierde jaar en het cijfer van het centraal examen moeten samen voldoende zijn. Wil je meer weten? De precieze regels staan in het examenreglement. Dat reglement staat in het PTA dat op de website wordt gepubliceerd.

De examencommissie
De voorzitter van de examencommissie is dhr. R. Versteeg
De secretaris van de examencommissie is dhr. M. Kramer

De rapporten
Drie keer per jaar wordt een schoolrapport uitgereikt. Je ouders worden na het eerste, en het tweede rapport uitgenodigd om de resultaten met je mentor en je docenten te bespreken. Aan het eind van het schooljaar ontvang je het eindrapport. Hierop staat aangegeven of je over gaat. De rapportvergadering heeft daar dan over beslist. Op de rapporten vermelden wij ook onze beoordeling van vordering, gedrag en ijver.